Nauczyciel


Kompetencje w zawodzie
Nauczyciel
Wymagane
Twoje
Szczegóły
Elastyczność 3 -
Komunikatywność 4 -
Negocjowanie 3 -
Organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem 4 -
Praca zespołowa 3 -
Rozwiązywanie konfliktów 3 -
Rozwiązywanie problemów 3 -
Sumienność/ rzetelność 3 -
Zarządzanie informacjami 4 -
Predyspozycje wymagane w zawodzie
Nauczyciel
czy masz?
Dane
Dominacja / władza
Język
Opanowanie / odporność
Pomoc
Angażowanie do nauki i rozliczanie postępów uczniów
Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów
Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno–wychowawczych swoich uczniów
Organizacja czasu wolnego podopiecznych
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań
Prowadzenie dokumentacji
Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę
Wspomaganie rozwoju społecznego podopiecznych
Współpraca z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej
Wykształcenie wyższe pedagogiczne

Nauczyciel

Znajdziesz tu aktualne oferty pracy na stanowisku Nauczyciel. Możesz zapoznać się ze ścieżką kariery w tym zawodzie oraz sprawdzić jakie zadania będziesz wykonywał podczas swojej pracy. Mapa Kariery umożliwia Ci również sprawdzenie wymaganych kompetencji i predyspozycji na stanowisku Nauczyciel. Dzięki temu poznasz swoje mocne strony i zaplanujesz ścieżkę kariery.